Hello from index.php

PWOGRAM LAN TE FÈT POU RANFÒSE KAY FLORID YO KONT SIKLÒN YO, EPI EKONOMIZE LAJAN POU MÈT KAY FLORID YO.

 • Ou ka kalifye pou aplike pou yon sibvansyon Matche kote pou chak $1 ou bay, eta a ap bay $2 nan direksyon pri aktyèl yon pwojè atitid otorize (oswa 2/3s nan pwojè a jiska $10,000).
 • Okenn taks bò kote leta a (6%) achte an detay pòt ki reziste kont chòk, pòt pakin ki reziste kont chòk ak fenèt ki reziste kont chòk soti 1ye jiyè 2022 jiska 30 jen 2024.
 • Li vrèman diminye kalite asirans kay ou lè w patisipe nan pwogram nan.

LÈ YO REKÒMANDE ENSPEKSYON NAN KAY OU A POU SIKLÒN LAN, SIBVANSYON PWOGRAM LAN DISPONIB POU AMELYORE RANFÒSMAN SA YO:

Tèt kay yo & Estrikti a

 • Amelyore kouvèti do kay la nan Code a Code-Plus
 • Amelyore fòs atachman do kay la
 • Ranfòse arebò do kay la
 • Ranfòse Koneksyon ant tèT KAY LA jiska Mi yo
 • Enstale yon lòt pwoteksyon pou dlo a sou tèt kay la

Ouvèti

 • Amelyore Pòt ki deyò yo
 • Amelyore Pòt pakin lan
 • Amelyore fenèt yo

*TOWNHOUSES PA ELIJIBI POU AMEYOR TÒT

Pwopriyetè nenpòt kay rezidansyèl pou yon sèl fanmi ki bati sou sit oswa kay nan Laflorid ka aplike pou yon enspeksyon gratis nan kay siklòn.

 • Ranpli Enspeksyon Siklòn Kay ou a nan yon sèl fanmi oswa vilaj la gratis e pa gen okenn OBLIGASYON pou ou.
 • Resevwa yon rapò sou enspeksyon an ki detaye jan kay ou a solid kont siklòn lan epi fè amelyorasyon yo rekòmande a pou ogmante ranfòsman sa a.

PWOGRAM MY SAFE FLORIDA HOME LAN TE DEKRETE NAN LEJISLATI FLORIDA A, POU EDE FANMI SENP YO PWOTEJE KAY YO KONT SIKLÒN LAN EPI EKONOMIZE LAJAN YO!

El programa fue creado para fortalecer las viviendas de florida contra los huracanes y ahorrar dinero a los propietarios de viviendas de florida.

 • Puede ser elegible para solicitar una subvención de contrapartida donde por cada $ 1 que proporcione, el estado proporcionará $ 2 para el costo real de un proyecto de mitigación autorizado (o 2/3 del costo del proyecto hasta $ 10,000).
 • SIN impuesto estatal sobre las ventas (6 %) en compras minoristas de puertas resistentes a los golpes, puertas de garaje resistentes a los golpes y ventanas resistentes a los golpes desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2024.
 • Reduzca potencialmente sus primas de seguro de hogar al participar en el programa.

CUANDO LO RECOMIENDE LA INSPECCIÓN DE HURACANES DE SU HOGAR, EL DINERO DE LA SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA ESTÁ DISPONIBLE PARA LAS SIGUIENTES MEJORAS DE FORTALECIMIENTO:

Techos y estructura

 • Actualizar la cubierta del techo de Code a Code-Plus
 • Mejorar la resistencia de los accesorios de la plataforma del techo
 • Apuntalar el borde del hastial
 • Reforzar las conexiones del techo a la pared
 • Instalar una barrera de agua secundaria para el techo

Aperturas

 • Mejoras en las puertas exteriores
 • Mejoras en la puerta del garaje
 • Mejoras en las ventanas

*LAS CASAS ADOSADAS NO SON ELEGIBLES PARA MEJORAS DE TECHO

LOS DUEÑOS DE CUALQUIER PROPIEDAD RESIDENCIAL DE LA FLORIDA, CONSTRUIDA EN EL SITIO, UNIFAMILIAR Y OCUPADA POR EL DUEÑO, PUEDEN SOLICITAR GRATIS UNA INSPECCIÓN CONTRA HURACANES PARA SU HOGAR .

 • Inspección completa de huracanes en el hogar de su hogar unifamiliar o adosada sin COSTO ni OBLIGACIÓN para usted.
 • Reciba un informe de inspección que detalle la fuerza de su hogar contra los huracanes y las mejoras recomendadas para aumentar esa fuerza.

El Programa My Safe Florida Home fue promulgado por la Legislatura de Florida para ayudar a los propietarios de viviendas unifamiliares a proteger sus hogares contra huracanes y ahorrar dinero HACIÉNDOLO!

The Program was Created to Strengthen Florida Homes Against Hurricanes and Save Florida Homeowners Money.

 • You may be eligible to apply for a Matching grant where for every $1 you provide, the state will provide $2 toward the actual cost of an authorized mitigation project (or 2/3s of the project cost up to $10,000).
 • NO state sales tax (6%) on retail purchases of impact-resistant doors, impact-resistant garage doors and impact-resistant windows from July 1, 2022 through June 30, 2024.
 • Potentially lower your home insurance premiums by participating in the program.

When Recommended By Your Home Hurricane Inspection, Program Grant Money Has Been Made Available for the Following Strengthening Improvements:

Roofs & Structure

 • Reinforce Roof-to-Wall Connections
 • Install Secondary Water Resistance for the Roof
 • Upgrade Roof Covering
 • Improve the Strength of Roof Deck Attachments

Openings

 • Exterior Door Upgrades
 • Garage Door Upgrades
 • Window Upgrades

*TOWNHOUSES ARE NOT ELIGIBLE FOR ROOF IMPROVEMENTS