Countdown to 2023 Hurricane Season

My Safe Florida Home

Nan moman sa a, My Safe Florida Home Program sispann tanporèman aksepte nouvo aplikasyon pou enspeksyon gratis pou alèjman van lakay nou jiskaske nouvo finansman an vin disponib 1ye jiyè. 1ye jiyè, nou prevwa re-louvri pòtal la an konfòmite ak nouvo kondisyon Pwogram nan. Pou kounye a, nou pral kontinye trete aplikasyon enspeksyon ki egziste deja yo epi bay demann ranbousman.

Mèsi, CFO Patronis, Gouvènè DeSantis ak Lejislati Florid la, pou sipò ou kontinye nan pwogram nan, nou espere aplike nouvo lejislasyon an ak finansman Lejislati a te bay pou ane fiskal k ap vini an.

Kesyon moun poze souvan

Pwogram debaz yo

Si mwen te soumèt yon aplikasyon pou sibvansyon, èske mwen ka kòmanse konstriksyon lakay mwen pandan m ap tann lajan sibvansyon adisyonèl yo disponib?

Nan moman sa a Pwogram nan kapab sèlman otorize peman sibvansyon bay pwopriyetè kay ki te apwouve davans pou sibvansyon an anvan konstriksyon an te kòmanse.

Èske moun reyèlman jwenn lajan yo?

Apati 20 jiyè 2023, yo te distribye plis pase $40 milyon nan sibvansyon ranbousman.

Ki jan pwogram sa a travay?

 1. Aplike pou Enspeksyon
 • Jwenn GRATIS enspeksyon pou mitigasyon van lakay ou.
 1. Resevwa Rapò Enspeksyon
 • Rezilta yo idantifye karakteristik aktyèl ki reziste ak siklòn ak amelyorasyon rekòmande.
 1. Kalifye pou Sibvansyon
 • Dwe se yon rezidan Florid ki gen rezidans prensipal se yon kay pou yon sèl fanmi ki bati sou sit oswa kay.
 1. Fè Amelyorasyon Rekòmande
 • Pwopriyetè kay ki kalifye yo dwe chwazi yon kontraktè MSFH apwouve pou fè amelyorasyon espesifye pou alèjman van yo rekòmande pa enspeksyon gratis la.
 1. Rapòte Amelyorasyon Kay
 • Apre amelyorasyon kay yo fini, ou dwe mande atravè pòtal ou a yon dènye enspeksyon pou verifye ke yo te fè tout amelyorasyon.
 1. Elijib pou pi ba prim
 • Kontakte founisè asirans kay ou a pou diskite sou posiblite rabè yo
 1. Sibvansyon Ranbousman
 • Peman yo pral debouse apre yon dènye enspeksyon kay la rive epi yo soumèt tout dokiman ki nesesè yo.

Ki kote lis kontraktè a?

Lis kontraktè yo disponib ak pòtal la pou tout sibvansyon yo apwouve yo. My Safe Florida Program Contractors – Neighborly Software

Ki delè pou jwenn yon sibvansyon?

Tout nouvo aplikan yo dwe swiv etap Pwogram MSFH yo.

 1. Aplike pou Enspeksyon.
 2. Jwenn Enspeksyon ak rapò.
 3. Aplike pou sibvansyon si w kalifye.
 4. Aplikasyon an revize epi apwouve.

Kounye a, pwosesis sa a ta pran apeprè 90 jou.

Ki papye mwen bezwen telechaje pou mwen jwenn lajan mwen?

 1. Fèy kouvèti fakti.
 2. Orijin Fakti Antreprenè (yo).
 3. Prèv Peman (chèk anile, resi, fakti peye.
 4. Asirans prèv rabè prim yo (imel, lèt, nouvo sitasyon ajan asirans ki esplike sa ki, si genyen, rabè ki disponib)

Èske mwen oblije peye pou anyen?

Enspeksyon ou a gratis. Nenpòt depans ki depase kantite lajan sibvansyon ou a jiska $10,000 se depans ou.

Matching sibvansyon travay atravè Ranbousman. Dapre Lwa Laflorid 215.5586, 2(b), “Tout sibvansyon yo dwe matche sou baz $1 aplikan an bay pou $2 eta a bay jiska yon maksimòm kontribisyon eta a $10,000 nan depans aktyèl pwojè mitigasyon an.” Nan lòt mo, pwopriyetè kay la dwe kontribye lajan ki egal a 1/3 nan pri pwojè a pou pwojè a pou l ranbouse pou 2/3 ki rete yo jiska yon maksimòm kontribisyon eta a $10,000.

Kouman pou mwen antre nan pòtal la?

Vizite www.MySafeFLHome.com epi klike sou onglet kont aksè ki nan kwen anwo dwat. Sa a pral mennen ou nan pòtal aplikan an pou ou ka konekte nan kont ou.

Sitiyasyon espesifik

Kouman pou mwen li rapò enspeksyon mwen an?

Eleman kle nan rapò ou a se kadriyaj rezime ki idantifye fòs ak feblès aktyèl lakay ou. Li se kat jeyografik ou a ki opsyon ou ye lè w ap kreye pwòp plan modènizasyon lakay ou.

Si yo apwouve w pou yon sibvansyon, se sèlman amelyorasyon ki sijere nan paj 6 premye rapò enspeksyon w la se “amelyorasyon rekòmande.” Si w gen nenpòt kesyon sou rapò w la, tanpri kontakte konpayi enspeksyon an nan imel apwobasyon orijinal ou a.

Èske mwen ka kòmanse travay la kounye a menm si mwen toujou pa apwouve?

Non. Pa kòmanse okenn travay ke pwogram nan planifye pou ranbouse w. Ou dwe tann jiskaske ou resevwa imèl ofisyèl apwobasyon sibvansyon ou nan men pwogram MSFH la.

Kouman pou mwen ranpli “demann ranbousman an?”

Lè travay lakay ou fini, ou dwe kòmanse pwosesis Ranbousman oswa Debousman pou DE (2) kalite sibvansyon lè w fè enspekte kay ou ankò. Pa gen okenn lòt fason pou kòmanse pwosesis Ranbousman/Debousman an san yo pa mande yon Enspeksyon Final nan pwogram My Safe Florida Home atravè Portal Aplikan an.

Apre ou fin mande Enspeksyon Final ou a, w ap resevwa yon notifikasyon ki sanble ak imèl pou Apwobasyon Inisyal Enspeksyon an. Yon fwa Enspeksyon Final ou a fini, enspektè a pral soumèt Rapò Final Enspeksyon an nan pòtal MSFH la. Apre estati w te chanje an “Demann Ranbousman an Antant”, si w se yon moun k ap resevwa Sibvansyon Matching, w pare pou w bay plis enfòmasyon atravè Portal Aplikan pou Ranbousman an.

Si w se yon moun k ap resevwa sibvansyon pou yon ti revni, w ap bezwen retounen sou pòtal la pou w telechaje yon imèl, yon lèt, oswa yon nouvo sitasyon nan men ajan asirans ou a ki esplike sa ki, si genyen, rabè ki disponib, men se responsablite kontraktè a pou l fè. mande peman nan pòtal Pwogram nan epi bay tout dokiman ki enpòtan yo.

Si ou te resevwa yon sibvansyon Matching, pwopriyetè kay la ap responsab pou telechaje enfòmasyon sa yo nan sistèm nan.

 1. Fèy kouvèti fakti.
 2. Orijin Fakti Antreprenè (yo).
 3. Prèv Peman (chèk anile, resi, fakti peye.
 4. Prèv asirans rabè prim (imel, lèt, nouvo sitasyon ajan asirans ki esplike ki sa ki, si genyen, rabè ki disponib