Countdown to 2023 Hurricane Season

HEY, MÈT KAY NAN FLORID!

PREPARE W POU SIKLÒN YO

AK PWOGRAM MY SAFE FLORIDA HOME!

PWOGRAM MY SAFE FLORIDA HOME LAN TE DEKRETE NAN LEJISLATI FLORIDA A, POU EDE FANMI SENP YO PWOTEJE KAY YO KONT SIKLÒN LAN EPI EKONOMIZE LAJAN YO!

Play My Safe Florida Home video

Jwenn yon kay gratis

Enspeksyon pou siklòn lan

MÈT TOUT KAY, FANMI SENP KI BATI NAN FLORID KAPAB MANDE YON ENSPEKSYON GRATIS POU KAY YO, SI TA GEN SIKLÒN.

 • Enspeksyon konplè pou kay fanmi senp yo nan moman siklòn yo, GRATIS epi san OBLIGASYON pou ou.
 • Resevwa yon rapò sou enspeksyon an ki detaye jan kay ou a solid kont siklòn lan epi fè amelyorasyon yo rekòmande a pou ogmante ranfòsman sa a.

shutterstock house image

Ranfòse kay la

Amelyorasyon yo

LÈ YO REKÒMANDE ENSPEKSYON NAN KAY OU A POU SIKLÒN LAN, SIBVANSYON PWOGRAM LAN DISPONIB POU AMELYORE RANFÒSMAN SA YO:

Tèt kay yo & Estrikti a

 • Amelyore kouvèti do kay la nan Code a Code-Plus
 • Amelyore fòs atachman do kay la
 • Ranfòse arebò do kay la
 • Ranfòse Koneksyon ant tèT KAY LA jiska Mi yo
 • Enstale yon lòt pwoteksyon pou dlo a sou tèt kay la

Ouvèti

 • Amelyore Pòt ki deyò yo
 • Amelyore Pòt pakin lan
 • Amelyore fenèt yo

Jwenn rezilta

& Asirans Ekonomik

PWOGRAM LAN TE FÈT POU RANFÒSE KAY FLORID YO KONT SIKLÒN YO, EPI EKONOMIZE LAJAN POU MÈT KAY FLORID YO.

 • Ou ka kalifye pou aplike a $2 nan sibvansyon eta a* pou chak $1 ou depanse nan amelyorasyon kay ki kalifye yo (*jiska $10,000, kay la dwe lokalize nan rejyon ki deziyen pou van an).
 • Okenn taks bò kote leta a (6%) achte an detay pòt ki reziste kont chòk, pòt pakin ki reziste kont chòk ak fenèt ki reziste kont chòk soti 1ye jiyè 2022 jiska 30 jen 2024.
 • Li vrèman diminye kalite asirans kay ou lè w patisipe nan pwogram nan.

Kesyon ak repons sou pwogram lan

Ki sa Pwogram Safe Florida Home nan ye?

Pwogram My Safe Florida Home lan te retounen pandan dènye Sesyon Espesyal Lejislati Florid la. Pwogram nan gen de bagay prensipal:

 1. Enspeksyon Kay yo pou Diminye enpak Van an (DFS prevwa fè ant 140,000 ak 145,000 enspeksyon nan kay yo pou kòmanse.) Tout mèt kay, fanmi senp, ki bati la a, kalifye pou yo enspekte kay ou pou limite enpak van an. Enspeksyon sa a pral idantifye bagay sa yo nan konstriksyon kay ou a ki ta ka amelyore pou pwoteje kay ou kont domaj van an alavni Eta a pral bay mèt kay ki kalifye a tout enspeksyon yo gratis. Yo pral revize aplikasyon yo epi apwouve yo nan lòd yo resevwa yo a, jiskaske finansman aktyèl la fin itilize.
 2. Sibvansyon kont diminisyon van pou konstriksyon kay yo (DFS prevwa akòde ant 11,000 ak 12,000 sibvansyon ki baze sou finansman aktyèl la.)

Kiyès ki kalifye pou resevwa yon enspeksyon pou pwoteje l kont siklòn lan?

Yon mèt kay, fanmi senp, ki konstwi la a, ka aplike epi resevwa yon enspeksyon san okenn lòt obligasyon pou aplike pou yon sibvansyon.

Kiyès ki kalifye pou aplike pou yon rediksyon sibvansyon?

Mèt kay ki te resevwa yon enspeksyon kont pwoblèm van an ka kalifye pou aplike pou fon sibvansyon ki koresponn lan pou fè amelyorasyon nan kay yo. Y ap itilize kritè kalifikasyon sa yo pou apwouve moun ki aplike pou sibvansyon yo:

 • Mèt kay la dwe bay prèv li gen pèmisyon pou kay la. Si w bezwen èd pou w jwenn yon kopi enfòmasyon sou pèmisyon pou kay ou a, tanpri pale ak Evalyatè Imobilye a oswa Biwo Pèseptè Taks lokal ou a. Klike la a pou jwenn responsab lokal ou yo.
 • Mèt kay la dwe bay dokiman ki montre kay yo gen asirans pou mwens pase $500,000. Tanpri prepare yon kopi paj deklarasyon aktyèl asirans mèt ka ou a Si w pa gen yon kopi, kontakte konpayi asirans ou a.
 • Kay la dwe nan rejyon eta a, kote van yo transpòte debri yo. Tanpri revize kat rejyon an pou detèmine si w ap viv nan zòn ki kalifye a. Gade kat la isit la.
 • Premye pèmi konstriksyon kay la te dwe livre anvan 1ye janvye 2008. Si w pa konnen ki lè kay ou a te bati, tanpri kontakte ofisyèl lokal ou yo. Enfòmasyon sa yo disponib souvan nan biwo Evalyatè Imobilye w la oswa sou sit entènèt la.
 • Mèt kay la dwe pèmèt yo re-enspekte kay la apre travay konstriksyon yo fini.

Kijan mwen ka jwenn yon enspeksyon pou kay mwen an?

Ou ka aplike pou enspeksyon gratis pou pwoteksyon kont van lè w klike isit la.

Konbyen mwen ka resevwa nan pwosesis sibvansyon an?

Lejislati a otorize DFS pou bay mèt kay ki kalifye yo yon sibvansyon ki ka rive jiska $10,000 pou depans aktyèl nan pwojè kont enpak siklòn nan kay ki kalifye yo. Pwogram nan pral bay $2 nan fon sibvansyon an pou chak $1 mèt kay la bay. Pou yo ka resevwa kantite maksimòm sibvansyon an, mèt kay yo dwe bay $5,000 nan pwòp fon yo nan pwojè a.

Ki kalite pwojè pwoteksyon yo pral konsidere pou mèt kay yo?

Lè yo rekòmande yon enspeksyon kont enpak siklòn lan, sibvansyon yo ka itilize pou amelyorasyon sa yo:

TWAIT AK ESTRIKTI
Amelyore kouvèti do-kay
-Amelyore fòs atachman pil twati
-Ranfòse koneksyon twati-a-miray
-Enstale baryè dlo segondè pou twati

OUVERTI
– Amelyorasyon Pòt Eksteryè
-Pòt garaj amelyorasyon
-amelyorasyon fenèt yo


      

Èske gen lòt rekonpans pou pri kont enpak?

Wi, Lejislati a te bay pèmisyon fiskal yo tou pou ranfòse desizyon yo nan kay la. Tanpri klike la a pou jwenn plis enfòmasyon pou avantaj fiskal yo. Apati 1ye jiyè 2022 jiska 30 jen 2024, yo distribye taks sou achte pòt ki reziste kont enpak, pòt pakin ki reziste kont enpak, ak fenèt ki reziste kont enpak.

Èske mwen ka itilize enspektè pa m?

Non. Yon fwa w fin aplike pou w fè enspeksyon gratis pou alèjman van ou a, w ap ba w yon enspektè ki gen lisans pou l fini enspeksyon kay ou a.

Èske mwen ka chwazi kontraktè pa m pou fè travay nan kay mwen an?

Depatman Sèvis Finansye a pral bay yon lis kontraktè ki te dakò pou yo patisipe nan pwogram nan. Yo pral bay aplikan yo lis kontraktè ki apwouve yo pou yo chwazi apre yo fin apwouve yo pou sibvansyon yo.

Kisa k ap pase apre mwen fin resevwa enspeksyon mwen an?

Rapò enspeksyon ou a telechaje nan sistèm nan. Lè w fin revize epi trete w, w ap resevwa yon notifikasyon imel ke w kapab kounye a tounen nan kont enspeksyon w lan pou w ouvri epi soumèt aplikasyon sibvansyon w lan si w vle.

Jwenn resous yo pi rapid

Image for Homeowner’s Guide to My Safe FL Home

Homeowner’s Guide to My Safe FL Home

Image for MSFH Program Overview

MSFH Program Overview

Image for Authorized Improvement Guide

Authorized Improvement Guide

Image for Grant Program Quick Guide

Grant Program Quick Guide

Image for Get Readier Podcast

Get Readier Podcast

Image for I Got My Inspection, Now What do I Do?

I Got My Inspection, Now What do I Do?

Image for How it Works

How it Works

Image for Premium Discounts for Hurricane Mitigation Loss

Premium Discounts for Hurricane Mitigation Loss

Image for MSFH Contractors

MSFH Contractors

Image for MSFH Realtors

MSFH Realtors

Image for MSFH Insurers

MSFH Insurers

Image for My Safe Florida Home Operating Authority

My Safe Florida Home Operating Authority

Image for Partners of the Program

Partners of the Program

Image for MSFLH Oped

MSFLH Oped

Image for Program Contacts

Program Contacts

Image for Emergency Financial Preparedness Toolkit

Emergency Financial Preparedness Toolkit