HEY, MÈT KAY NAN FLORID!

PREPARE W POU SIKLÒN YO

AK PWOGRAM MY SAFE FLORIDA HOME!

PWOGRAM MY SAFE FLORIDA HOME LAN TE DEKRETE NAN LEJISLATI FLORIDA A, POU EDE FANMI SENP YO PWOTEJE KAY YO KONT SIKLÒN LAN EPI EKONOMIZE LAJAN YO!

Jwenn yon kay gratis

Enspeksyon pou siklòn lan

Pwopriyetè nenpòt kay rezidansyèl pou yon sèl fanmi ki bati sou sit oswa kay nan Laflorid ka aplike pou yon enspeksyon gratis nan kay siklòn.

 • Ranpli Enspeksyon Siklòn Kay ou a nan yon sèl fanmi oswa vilaj la gratis e pa gen okenn OBLIGASYON pou ou.
 • Resevwa yon rapò sou enspeksyon an ki detaye jan kay ou a solid kont siklòn lan epi fè amelyorasyon yo rekòmande a pou ogmante ranfòsman sa a.

shutterstock house image

Ranfòse kay la

Amelyorasyon yo

LÈ YO REKÒMANDE ENSPEKSYON NAN KAY OU A POU SIKLÒN LAN, SIBVANSYON PWOGRAM LAN DISPONIB POU AMELYORE RANFÒSMAN SA YO:

Tèt kay yo & Estrikti a

 • Amelyore kouvèti do kay la nan Code a Code-Plus
 • Amelyore fòs atachman do kay la
 • Ranfòse arebò do kay la
 • Ranfòse Koneksyon ant tèT KAY LA jiska Mi yo
 • Enstale yon lòt pwoteksyon pou dlo a sou tèt kay la

Ouvèti

 • Amelyore Pòt ki deyò yo
 • Amelyore Pòt pakin lan
 • Amelyore fenèt yo

*TOWNHOUSES PA ELIJIBI POU AMEYOR TÒT

Jwenn rezilta

& Asirans Ekonomik

PWOGRAM LAN TE FÈT POU RANFÒSE KAY FLORID YO KONT SIKLÒN YO, EPI EKONOMIZE LAJAN POU MÈT KAY FLORID YO.

 • Ou ka kalifye pou aplike pou yon sibvansyon Matche kote pou chak $1 ou bay, eta a ap bay $2 nan direksyon pri aktyèl yon pwojè atitid otorize (oswa 2/3s nan pwojè a jiska $10,000).
 • Okenn taks bò kote leta a (6%) achte an detay pòt ki reziste kont chòk, pòt pakin ki reziste kont chòk ak fenèt ki reziste kont chòk soti 1ye jiyè 2022 jiska 30 jen 2024.
 • Li vrèman diminye kalite asirans kay ou lè w patisipe nan pwogram nan.

Kesyon ak repons sou pwogram lan

Chanjman nan pwogram ki vin an aplikasyon 1ye jiyè

• Aplikan ki gen asirans kay yo pou $700,000 oswa mwens ak aplikan ki andeyò rejyon Wind-Borne Debris pral vin elijib pou resevwa fon sibvansyon.
• Sibvansyon pou ti revni yo ap ogmante de $5,000 pou rive $10,000
• Townhouses yo pral elijib pou resevwa enspeksyon gratis pou alèyman van ak sibvansyon lajan pou amelyorasyon Pwoteksyon Ouvèti sèlman. (Townhouse: Yon inite pou yon sèl fanmi ki konstwi nan yon seri oswa gwoup inite atache ki separe pa liy pwopriyete. Chak kay ranje dwe konsidere kòm yon bilding separe epi yo pa dwe depase twa etaj nan wotè (§ 481.203, F.S.).)

Ki sa Pwogram Safe Florida Home nan ye?

Pwogram My Safe Florida Home lan te retounen pandan dènye Sesyon Espesyal Lejislati Florid la. Pwogram nan gen de bagay prensipal:

 1. Enspeksyon Kay yo pou Diminye enpak Van an (DFS prevwa fè ant 140,000 ak 145,000 enspeksyon nan kay yo pou kòmanse.) Tout pwopriyetè kay ki bati sou sit, kay pou yon sèl fanmi, kay rezidansyèl oswa kay ranje yo elijib pou fè aplikasyon pou yon enspeksyon kay mitigasyon van. Enspeksyon sa a pral idantifye bagay sa yo nan konstriksyon kay ou a ki ta ka amelyore pou pwoteje kay ou kont domaj van an alavni Eta a pral bay mèt kay ki kalifye a tout enspeksyon yo gratis. Yo pral revize aplikasyon yo epi apwouve yo nan lòd yo resevwa yo a, jiskaske finansman aktyèl la fin itilize.

Kiyès ki kalifye pou resevwa yon enspeksyon pou pwoteje l kont siklòn lan?

Yon pwopriyetè yon kay ki bati sou sit, yon sèl fanmi, kay rezidansyèl oswa kay ka aplike pou epi resevwa yon enspeksyon san okenn lòt obligasyon pou aplike pou yon sibvansyon.

Kiyès ki kalifye pou aplike pou yon rediksyon sibvansyon?

Mèt kay ki te resevwa yon enspeksyon kont pwoblèm van an ka kalifye pou aplike pou fon sibvansyon ki koresponn lan pou fè amelyorasyon nan kay yo. Y ap itilize kritè kalifikasyon sa yo pou apwouve moun ki aplike pou sibvansyon yo:

 1. Mèt kay la dwe bay prèv li gen pèmisyon pou kay la. Si w bezwen èd pou w jwenn yon kopi enfòmasyon sou pèmisyon pou kay ou a, tanpri pale ak Evalyatè Imobilye a oswa Biwo Pèseptè Taks lokal ou a. Klike la a pou jwenn responsab lokal ou yo.
 2. Mèt kay la dwe bay dokiman ki montre kay yo gen asirans pou mwens pase $700,000. Tanpri prepare yon kopi paj deklarasyon aktyèl asirans mèt ka ou a Si w pa gen yon kopi, kontakte konpayi asirans ou a.
 3. Premye pèmi konstriksyon kay la te dwe livre anvan 1ye janvye 2008. Si w pa konnen ki lè kay ou a te bati, tanpri kontakte ofisyèl lokal ou yo. Enfòmasyon sa yo disponib souvan nan biwo Evalyatè Imobilye w la oswa sou sit entènèt la.
 4. Mèt kay la dwe pèmèt yo re-enspekte kay la apre travay konstriksyon yo fini.

Kijan mwen ka jwenn yon enspeksyon pou kay mwen an?

Ou ka aplike pou enspeksyon gratis pou pwoteksyon kont van lè w klike isit la.

Konbyen mwen ka resevwa nan pwosesis sibvansyon an?

Lejislati a otorize DFS pou bay mèt kay ki kalifye yo yon sibvansyon ki ka rive jiska $10,000 pou depans aktyèl nan pwojè kont enpak siklòn nan kay ki kalifye yo. Pwogram nan pral bay $2 nan fon sibvansyon an pou chak $1 mèt kay la bay. Sibvansyon pou revni ki ba yo te ogmante de $5,000 a $10,000.

Ki kalite pwojè pwoteksyon yo pral konsidere pou mèt kay yo?

Lè yo rekòmande yon enspeksyon kont enpak siklòn lan, sibvansyon yo ka itilize pou amelyorasyon sa yo:

TWAIT AK ESTRIKTI

 • Amelyore fòs atachman pil twati
 • Ranfòse koneksyon twati-a-miray
 • Enstale baryè dlo segondè pou twati
 • Townhouse yo kounye a elijib pou ouvèti pwoteksyon (pòt ak fenèt) men yo pa kalifye pou reparasyon do kay.

OUVERTI

 • Amelyorasyon Pòt Eksteryè
 • Pòt garaj amelyorasyon
 • amelyorasyon fenèt yo

Èske gen lòt rekonpans pou pri kont enpak?

Wi, Lejislati a te bay pèmisyon fiskal yo tou pou ranfòse desizyon yo nan kay la. Tanpri klike la a pou jwenn plis enfòmasyon pou avantaj fiskal yo. Apati 1ye jiyè 2022 jiska 30 jen 2024, yo distribye taks sou achte pòt ki reziste kont enpak, pòt pakin ki reziste kont enpak, ak fenèt ki reziste kont enpak.

Èske mwen ka itilize enspektè pa m?

Non. Yon fwa w fin aplike pou w fè enspeksyon gratis pou alèjman van ou a, w ap ba w yon enspektè ki gen lisans pou l fini enspeksyon kay ou a.

Èske mwen ka chwazi kontraktè pa m pou fè travay nan kay mwen an?

Depatman Sèvis Finansye a pral bay yon lis kontraktè ki te dakò pou yo patisipe nan pwogram nan. Yo pral bay aplikan yo lis kontraktè ki apwouve yo pou yo chwazi apre yo fin apwouve yo pou sibvansyon yo.

Kisa k ap pase apre mwen fin resevwa enspeksyon mwen an?

Rapò enspeksyon ou a telechaje nan sistèm nan. Lè w fin revize epi trete w, w ap resevwa yon notifikasyon imel ke w kapab kounye a tounen nan kont enspeksyon w lan pou w ouvri epi soumèt aplikasyon sibvansyon w lan si w vle.

Kouman pou mwen kalkile montan ranbousman mwen an?

Dapre Lwa Laflorid 215.5586, 2(b), “Tout sibvansyon yo dwe matche sou baz $1 aplikan an bay pou $2 eta a bay jiska yon maksimòm kontribisyon eta a $10,000 nan depans aktyèl pwojè mitigasyon an.” Nan lòt mo, pwopriyetè kay la dwe kontribye lajan ki egal a 1/3 nan pri pwojè a nan pwojè a pou l ranbouse 2/3 ki rete yo jiska yon maksimòm kontribisyon eta a $10,000.

Pa egzanp, si yon aplikan ta dwe peye $15,000 pou nouvo fenèt ki gen enpak, kontribisyon yo mande yo ta dwe $5,000, epi kontribisyon eta a ta egal a kantite maksimòm sibvansyon $10,000. Si fenèt yo koute $9,000, aplikan an ta peye $3,000 epi li ta resevwa yon Ranbousman korespondan ak eta a $6,000. Si fenèt yo koute plis pase $15,000, aplikan an ta toujou resevwa sèlman $10,000, paske se kantite maksimòm ranbousman an.

Jwenn resous yo pi rapid

Image for Homeowner’s Guide to My Safe FL Home

Homeowner’s Guide to My Safe FL Home

Image for Understanding & Navigating the MySafeFLHome Program

Understanding & Navigating the MySafeFLHome Program

Image for Authorized Improvement Guide

Authorized Improvement Guide

Image for Grant Reimbursement

Grant Reimbursement

Image for Stronger Homes, Safer Florida

Stronger Homes, Safer Florida

Image for MSFH Contractors

MSFH Contractors

Image for MSFH Realtors

MSFH Realtors

Image for MSFH Insurers

MSFH Insurers

Image for MSFH 2.0

MSFH 2.0

Image for MSFLH Outreach

MSFLH Outreach

Image for MSFLH Media

MSFLH Media

Image for Resources

Resources

Image for MSFH Issues & Suggestions

MSFH Issues & Suggestions

Image for Contractor Inspector Complaint Form

Contractor Inspector Complaint Form

Image for Fraud Complaint

Fraud Complaint

Image for Get Readier Podcast

Get Readier Podcast

Image for MSFH Application Process

MSFH Application Process

Image for My Safe Florida Home Operating Authority

My Safe Florida Home Operating Authority