Hello from index.php

PWOGRAM LAN TE FÈT POU RANFÒSE KAY FLORID YO KONT SIKLÒN YO, EPI EKONOMIZE LAJAN POU MÈT KAY FLORID YO.

  • Ou ka kalifye pou aplike pou yon sibvansyon Matche kote pou chak $1 ou bay, eta a ap bay $2 nan direksyon pri aktyèl yon pwojè atitid otorize (oswa 2/3s nan pwojè a jiska $10,000).
  • Okenn taks bò kote leta a (6%) achte an detay pòt ki reziste kont chòk, pòt pakin ki reziste kont chòk ak fenèt ki reziste kont chòk soti 1ye jiyè 2022 jiska 30 jen 2024.
  • Li vrèman diminye kalite asirans kay ou lè w patisipe nan pwogram nan.